Közüzemi szolgáltatások

Egyetemes szolgáltatás

2008. január 1. óta villamosenergiánál, 2009. július 1. óta földgáznál a korábbi közüzemi szolgáltatás helyébe lépő szolgáltatási forma. Az egyetemes szolgáltató az engedélyében szereplő területen köteles mérlegelés nélkül villamosenergiát illetve földgázt szolgáltatni a jogszabályi és üzleti feltételeknek megfelelő lakossági fogyasztóknak.

Védendő fogyasztói státusz

Villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult, a legnehezebb helyzetben lévő családi és egyéni fogyasztók által igényelhető státusz, melyet a lakhatási költségek támogatására hozták létre.

Két fajtája van:

 • Szociálisan rászoruló fogyasztónak számít az a természetes személy, aki (vagy akinek háztartásában élő személy) az alábbiak valamelyikében tartozik: idősorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, ápolási díjban részesül, lakásfenntartási támogatásban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, nevelőszülő vagy hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket, otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), gyermekek otthongondozási díjában részesül, végül az, aki a a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll. Igénybe vehető kedvezmények:
   • Fizetési kedvezmény, 12 naptári hónapon belül egyszer igényelhető, maximum 6 havi részletfizetés (egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap, 3 havi alatt 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap). A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap.
   • Előrefizetős mérőóra igénylés.
 • Fogyatékossággal élő fogyasztó az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy, a szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti
   • Különleges bánásmód méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban.
   • Szükségáramforrás tervezett üzemszünet idejére.
   • Előrefizetős mérőóra igénylés.

A védendő fogyasztói státusz elérésének első lépése a védendő fogyasztói adatlap kitöltése és aláírása. Az adatlap letölthető az adott szolgáltató webes felületén vagy beszerezhető ügyfélszolgálatnál. Az adatlap másik részét a jogosultságot igazoló szerv tölti ki (önkormányzat), illetve fogyatékkal élők esetén harmad szereplőként a kezelőorvos vagy az ellátást folyósító szerv. A kitöltött adatlapokat az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet leadni.

Lakásfenntartási támogatás

Szociálisan rászoruló háztartások számára nyújt havi pénzbeli segítséget (jellemző értéke 2.000-24.000 Ft/hó), különböző rezsi tételek havi jóváírásában. A helyi önkormányzatnál lehet igényelni.

Két jogcímen állapítható meg:

 • Alanyi jogon – az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt, annak időtartamára kap támogatást.
 • Normatív jogon – az önkormányzatok által meghatározott feltételek szerint. Példaként említhető a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás, melyet azok a rászoruló háztartások valamint nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő fővárosiak kaphatják meg havi 4 ezer forint értékben, akiknek az ellátása a – létminimum körül meghatározott –  125 ezer  forintos küszöbérték alá esik.  Az ezt meghaladó, de havi 214 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2 ezer forintos támogatásra jogosultak.

Előrefizetős mérőóra

Speciális mérőóra típus, melynek működési elve, leginkább a feltöltő kártyás mobiltelefonra hasonlít. Amennyi összeget feltöltünk az órára, annyit tudunk elfogyasztani, ezért nem lehet vele további hátralékot felhalmozni. A védendő fogyasztók számára fizetési kedvezmények mellett az egyetemes szolgáltatónak fel kell ajánlania az előrefizetős mérőóra felszerelésének lehetőségét a szolgáltatásból való kikapcsolást megelőzően. Illetve amennyiben a védendő fogyasztó a megajánlott részletfizetési kedvezmények ellenére sem rendezi tartozásait, a további vételezést a szolgáltató kötheti ilyen mérőóra felszereléséhez. Az óra beszerzése és felszerelési költségei a szolgáltatót terhelik, de egyes esetekben más költségeket (pl. új mérőhely kialakítása) a védendő fogyasztót terhelik.

Kikapcsolás

Kikapcsolás előtt

Fizetéskönnyítési megállapodás:

A felhasználó kérheti – számla esedékessége után 15 napon belül – a döntés szolgáltatónként eltérő lehet, befolyásolja a hátralék összege, a kérelmezővel való korábbi együttműködés/fizetési hajlandóság befolyásolja.

A kedvezmény megadásánál feltétel lehet a kamat megfizetése, a tartozás bizonyos részének egyösszegű azonnali befizetése, és a tartozás rendezése mellett fizetni kell az aktuális számlát.

Szociálisan rászoruló védendő fogyasztó a 2. felszólító levél kézhezvétele után 5 napon belül kérhet kedvezményt – részletfizetésre és haladékra:

 • évente egyszer,
 • korábbi kedvezményt rendben teljesítette,
 • a kedvezmény ideje alatt kamatfizetési kötelezettség nincs,
 • haladék max. 30 nap,
 • részletfizetés – időtartamát befolyásolja az előző évi átlagfogyasztás. Pl 1 – 3 havi átlagfogyasztásnak megfelelő tartozás hagyományos óra esetében 5 hónap a részletfizetés, előrefizetős óra esetében 10 hónap,
 • előrefizetős mérő esetén feltöltésből levonás – ha a megállapodás nem működik, 75.000 Ft alatti tartozásnál a feltöltés 25%-ának, feletti összegnél 50%-ának levonása.

A kikapcsolást nem lehet halasztani a fizetéskönnyítés kérelem benyújtásával!

Ha megállapodást nem teljesíti a fogyasztó, a szolgáltató felbontja a megállapodást és kikapcsolja a szolgáltatást. Vízszolgáltatók esetében, ha 150 méteren belül van közkút, megszüntethetik a szolgáltatást, ha nincs, akkor csökkentik a nyomást. Kivéve áramszolgáltatás esetén, olyan fogyatékkal élő fogyasztóknál, ahol az egészségét vagy életét veszélyezteti az áram hiánya.

Kikapcsolás feltételei

Alábbi feltételek együttesen:

 • 60 napot meghaladó fizetési késedelem,
 • eredménytelen egyeztetés – haladék, részletfizetés, stb.,
 • értesítés – szolgáltató mininum 2 alkalommal írásban tájékoztatott – hátralékról, védendő fogyasztói státuszról, egyéb lehetőségekről.

Kikapcsolás helyett a további szolgáltatás köthető előrefizetős mérő használatához. Védendő fogyasztó státuszú családoknál ingyenes. Aki nem jogosult a védendő fogyasztó státuszra, annak ki kell fizetnie a felszerelés költségeit  – ha ellenzik az előrefizetős mérőórát vagy akadályozzák a bekötést, kikapcsolják a szolgáltatást.

Kivéve a vízszolgáltatóknál, az előrefizetős mérőóra nem mentesít a kikapcsolás alól. Előrefizetős mérővel rendelkező háztartásokban a kikapcsolás azt jelenti, hogy feltöltés ellenére is csökkentett nyomáson működik a szolgáltatás.

Kikapcsolási felszólító után – felszólítás tértivevényes levéllel.

A szolgáltatók több napot jelölnek meg, amelyeken a kikapcsolás megtörténhet.

 • Ha a fogyasztó kezdeményezte a védendő fogyasztói státuszba vételét, annak eredményéig szünetel a kikapcsolás.
 • Ha az első megjelölt munkanap előtti nap 15 óráig igazolják – emailben, sms-ben elküldve – a tartozás befizetését, akkor nem kapcsolják ki a szolgáltatást.
 • Lehet kérni előrefizetős mérő felszerelését.

Kikapcsolás után
 • Ha kikapcsolták a szolgáltatást, de a szerződés még nem lett felmondva – a szolgáltatás szünetelése max 30 nap – a tartozás rendezése után, külön műszaki dokumentumok benyújtása nélkül, visszakapcsolnak. De ki kell fizetni a ki és bekapcsolás díját.
 • Ha a hátralékot nem tudja rendezni, de szociálisan rászoruló, kérhet előrefizetős mérőórát.
 • Ha a fogyasztásmérőt elvitték, vagy több, mint egy év telt el a kikapcsolás és szerződés megszűnése óta, akkor új bekötést kell kérvényezni.
Elévülés

2023. szeptember 1-jét követően 5 év, előtte 3 év.

Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

2011. október 1-jét megelőzően keletkezett igények elévülésére a Ptk. általános szabályait kell alkalmazni.