Milyen pénzbeli támogatások igényelhetők szociális alapon?

A szociális támogatásoknak/ellátásoknak két nagy csoportja különböztethető meg, a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátásoké. Utóbbiak közé tartozik a

 • közgyógyellátás,
 • az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • és a köztemetés.

Ezen támogatások rászorultsági alapon mindenki számára állampolgári jogon igénybe vehetőek.

A pénzbeli szociális támogatások igénybevételét részletesebb szabályrendszer határozza meg. Az alábbiakban a Pénzcentrum.hu cikke nyomán ezen támogatásokat mutatjuk be röviden.

A pénzbeli szociális támogatások közé tartozik az

 • időskorúak járadéka,
 • az aktívkorúak ellátása,
 • a gyermekek otthongondozási díja (GYOD),
 • az ápolás díj,
 • a tartós ápolást végzők időskori támogatása,
 • továbbá a települési támogatás

A szociális támogatások pénzbeli ellátásokra vonatkozó kérelme benyújtható

 • a megyei kormányhivatal lakcím szerint illetékes járási hivatalánál, illetve Budapesten a fővárosi kormányhivatal valamely kerületi hivatalában,
 • a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál,
 • közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál.
 • Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható.

A támogatások a kérelem benyújtásától esedékesek.

 

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Típus Jogosultság Forma/összeg
Időskorúak járadéka

Az a személy, aki…

– a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó

házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 34.755,- Ft-ot,

– egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi jövedelme nem haladja meg a 40.870,- Ft-ot,

– egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladjameg a 55.170,- Ft-ot

Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik

nem egyedülálló személy esetén 34.755,- Ft,

– az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén 40.870,- Ft,

– az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén 55.170,- Ft.

Aktívkorúak ellátása Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Két típusa van:

1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg többek között annak a személynek,

– aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

– vakok személyi járadékában részesül, vagy

– fogyatékossági támogatásban részesül

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot abban az esetben lehet megállapítani, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft) 90%-át (25.650,- Ft) és vagyona nincs.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 22.800,- Ft.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete

egyedülálló jogosult esetén 27.075,- Ft a legmagasabb összeg

családos jogosult esetén 59.850,- Ft a legmagasabb összeg

ha a házastárs/élettárs foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akkor 37.050,- Ft a legmagasabb összeg.

Gyermekek otthongondozási díja A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára jogosult többek között az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

– a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy

– a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege 2024. január 1-jétől bruttó 266.800,- Ft, melyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, ezek után a nettó összege 240.120,- Ft.
Ápolási díj Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló

súlyosan fogyatékos, vagy

tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és

– az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

– Az alapösszegű ápolási díj összege bruttó 48.405,- Ft/hó.

– Az emelt összegű ápolási díj összege bruttó 72.608,- Ft/hó.

– A kiemelt összegű ápolási díj összege bruttó 87.129,- Ft/hó.

Az ápolási díj havi összege más rendszeres pénzellátás folyósítása mellett – a jogszabályban foglalt meghatározott esetek kivételével – az ápolási díj és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.

Tartós ápolást végzők időskori támogatása Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a szülő, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte. A támogatás összege 50.000, – Ft/hó.
Települési támogatás A települési támogatás keretében nyújtható ellátások típusát, jogosultsági feltételeit, összegét az önkormányzat rendelete határozza meg.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

– a gyógyszerkiadások viseléséhez,

– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testület egyéb települési támogatási formákat is megállapíthat.

Annak eldöntése, hogy a támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, az az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

 

Forrás:

Cikkek, feldolgozások

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/egyeb-ellatasok/tartos-apolast-vegzok-idoskori-tamogatasa

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a0/a00/a00d93604009873a5ab42771633f23d8960e89ea.pdf

https://www.koloknet.hu/szulo-es-gyerekneveles/ennyivel-no-a-gyermek-otthongondozasi-dij-gyod-osszege-2024-ben/#:~:text=2024-ben%20a%20GYOD%20%C3%B6sszege%20brutt%C3%B3%20266.800%20Ft-ra%20emelkedik.,vonnak%20bel%C5%91le%2C%20teh%C3%A1t%20nett%C3%B3%20%C3%B6sszege%20240.120%20Ft%20lesz.

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/aktiv-koruak-ellatasa

https://www.penzcentrum.hu/karrier/20240205/igy-zartek-el-a-penzcsapot-a-magyar-csaladok-elol-ennyit-a-tamogatasokrol-ez-nagyon-fajhat-1146582

https://www.penzcentrum.hu/otthon/20240113/apolasi-dij-2024-mikor-varhato-az-apolasi-dij-utalasa-2024-ben-1145762

 

Jogszabályok:

 1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600063.kor#lbj84ideb95

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700383.kor