Biztosítások

A biztosításokról röviden

A biztosítások az előre nem látható, váratlan káresemény bekövetkeztére nyújtanak anyagi védelmet. Biztosítási szerződés kötésekor a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összeg megfizetésére vállal kötelezettséget, amely után a szerződő fél biztosítási díjat fizet. A biztosítások tehát nyugalmat és anyagi biztonságot jelentenek az ügyfél számára, hiszen a kiesett javak fedezhetővé és pótolhatóvá válnak.

Eltérő mértékben, de mindenki számára szükség lehet biztosításra, bizonyos esetekben pedig kötelező is a szerződéskötés, ilyen például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB). A biztosítások két nagy csoportját különböztethetjük meg egymástól: az élet- és a nem élet típusú biztosításokat. Előbbihez tartozik a hagyományos életbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás vagy a gyermek megtakarítás. Tehát minden megtakarítási jellegű biztosítás, melyek esetében a kockázatok abszolútak: az esemény bekövetkezése biztos. Utóbbihoz sorolható minden más, többek között a lakásbiztosítás, az utasbiztosítás, a gépjármű-biztosítás (KGFB, casco), balesetbiztosítás stb. Itt a kockázatok relatívak, bizonytalan mind az esemény bekövetkezése, mind időpontja vagy gyakorisága.

A biztosítónak és a biztosításközvetítőnek a szerződés megkötése előtt bizonyítható és azonosítható módon, közérthető, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást kell adnia a biztosító főbb adatain túl a biztosítási szerződés legfontosabb jellemzőiről.  A biztosítási díj összegén és megfizetésének gyakorisága mellett minden esetben ellenőrizze hogy milyen biztosítási eseményekre terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, melyek a biztosító mentesülésének esetei, az alkalmazott kizárások köre. Nézzen utána, mi a teendő a káresemény bekövetkezésekor, mi a kárügyintézés menete. Őrizzen meg minden dokumentációt, amelyet a biztosító a teljesítéshez követelhet. A biztosítóval történő levelezéshez, – beleértve a kárigény postai úton történő bejelentését – használjon tértivényes vagy ajánlott levelet. Nézzen utána, hogyan tud panasszal élni a kiválasztott biztosítótársaságnál.

Fontos tudni, hogy biztosítási szolgáltatások területén is lehetőség van a közvetlen érintkezést mellőző online ügyintézésre, melynek segítségével:

  • szerződéseit online is bármikor, bárhonnan megtekintheti,
  • a szerződésével kapcsolatos dokumentumokat letöltheti,
  • csekket, díjfizetési igazolást, zöldkártyát igényelhet,
  • online díjfizetést indíthat,
  • kárbejelentést indíthat online rendszerből,
  • új szerződés megkötését vagy korábbi szerződése módosítását kezdeményezheti.

A rendkívüli körülmények miatti esetleges késedelmes díjfizetés következményei

A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményeit a Polgári Törvénykönyv biztosítási fejezete szabályozza:

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

Abban az esetben, ha a szerződés az előző bekezdésben írt módon, a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

A biztosításhoz fűződő fokozott károsulti érdekvédelem és a piac biztonságos működése érdekében a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos díjfizetésre speciális szabályok vonatkoznak:

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld.

A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított 60. napon megszűnik.

A biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzemben tartónak igazolható módon értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.

 

A biztosításokkal kapcsolatos további tájékozódásra ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank honlapját.